Чет01172019

Последна промена11:51:47 AM

 

Back Вие сте на: Home Вести Охрид Улични менувачи на девизи со години во среде центар во Охрид

Улични менувачи на девизи со години во среде центар во Охрид

Сподели

Со години во строгиот центар на Охрид пред очите на целата јавност илегално, но јавно без нималку страв и криење  си работат улични менувачи на девизи.

Најчесто стојат на раскрсницата кај градскикот пазар. Парите ги држат во раце секој може да ги види. Подвикнуваат евро, долар! 

До­вол­но е са­мо да за­ста­не­те со автомобилот и без многу муабет, без до­ку­мен­ти или лич­ни кар­ти да разменете девизи. Но, це­ла­та од­го­вор­ност па­ѓа на ва­ши­от грб, а исто та­ка и ри­зи­кот што го пре­зе­ма­те, би­деј­ќи ни­кој не ви га­ран­ти­ра де­ка не ста­ну­ва збор за фал­си­фи­ку­ва­ни па­ри или ка­ква би­ло дру­га из­ма­ма. А бидејќи тие работат на „црно“ нема ни каде да се пожалите доколку сте изманипулирани. 

Нив­ната  цел­на гру­па најчесто се  стран­ски­те ту­ри­сти, кои недоволно информирани мислат дека само  разменуваат пари. 

Сопс­тве­ни­ци­те на ли­цен­ци­ра­ни ме­ну­вач­ни­ци ве­лат де­ка ди­ви­те ди­ле­ри на па­ри прет­ста­ву­ва­ат ди­рект­на за­ка­на за нив­ни­от ле­га­лен биз­нис. Тие се изложени на безброј давачки и даноци кон државата, а уличните менувачи не плаќаат ништо. 

Се прашуваме зошто никој не реагира на оваа нелегална појава?

  • Granit

ФОТО

 

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ НА FACEBOOK