Награден литературен конкурс за поема

НАГРАДЕН УЧЕНИЧКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ПОЕТСКА ТВОРБА. Темата на Конкурсот треба да се однесува на Охрид и животот и дејноста на Свети Климент Охридски.

 

По овој Конкурс, Општина Охрид ќе додели три први награди за најдобра поетска творба во три различни категории:

 

I За ученици од одделенска настава (од прво до петто одделение);

II За ученици од предметна настава(од шесто до деветто одделение);

III За ученици во средно образование (од прва до четврта година).

 

Износот на наградата за првата категорија е 2.000,оо денари;
Износот на наградата за втората категорија е 3.000,оо денари;
Износот на наградата за третата категорија е 4.000,оо денари.

Изборот на најдобрите поетски творби ќе го направи тричлена жири – комисија, формирана од градоначалникот на Општина Охрид.

Право на учество на овој Конкурс имаат сите редовни ученици од основните и средните училишта на подрачјето на Општина Охрид.

Творбите, во три примероци, во затворен плик, под шифра, најдоцна до 30.11.2020 година, треба да се доставуваат

на следната адреса:

Општина Охрид, – ул.”Димитар Влахов“бр.57 (со назнака : За Конкурсот за наградени творби и со наведена категорија за која се конкурира).

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани