Нацрт програмите за 2021 пред охридските советници

Нацрт програмите за 2021 година ќе се најдат пред охридските советници на педесет и втората седница на Советот на општина Охрид  закажана за 04.12.2020 година (петок) со почеток во 11:00 часот.

 

Седницата ќе се одржи преку конференциска врска со употреба на интернет комуникација во 11:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Усвојување на Записникот од 50 седница и 51 седница

Предлог- одлука за константирање престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид.
Предлог- статутарна одлука за дополнување на статутот на општина Охрид.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2020 за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2020-2022 година за периодот од 01.07. до 30.09. 2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за други комунални услуги за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програматa за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2020 – 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за детска заштита за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на активностите од Програмата за социјална заштита за 2020 година за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2020 година за периодот од 01.07.2020 до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2020 година за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020 година.
Предлог- одлука за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.09. 2020 година.
Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП „ Охридски комуналец “ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2020 година.
Предлог- одлука за усвојување на извештајот за работата и финансискиот извештај на ЈП „ВОДОВОД“-Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2020година.
Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2021 година.
Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2021 година.
Нацрт- Развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за 2021 – 2023 година.
Нацрт- програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2021 година.
Нацрт- програма за заштита на животната средина и природата за 2021 година.
Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2021 година.
Нацрт -програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2021.
Нацрт – програма за детска заштита за 2021 година.
Нацрт -програма за социјална заштита за 2021 година.
Нацрт-програма за одбележување празници и манифестации во 2021 година.
Нацрт -програма за активностите на општина Охрид во областа на култура за 2021 година.
Нацрт -програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2021 година.
Нацрт-програма за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2021 година.
Нацрт -програма за енергетска ефикасност за 2021 година.
Нацрт -програма за одржување јавна чистота за 2021 година.
Нацрт -програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2021 година.
Нацрт – програма за јавно осветлување за 2021 година.
Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2021 година.
Нацрт -програма за други комунални услуги за 2021 година.
Нацрт – развојна програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 2021- 2023 година.
Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2021 година.
Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2021 – 2023 година.
Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2021 година.
Нацрт-развојна програма за уредување градежно земјиште за 2021 -2023 година.
Предлог- одлука за утврдување фискална стратегија и развојни програми на Општина Охрид за 2021 година.
Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2021 година.
Предлог-одлука за давање на трајно користење движни ствари-опрема-унифицирани продажни пултови.
Предлог – одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП „Билјанини Извори“ – Охрид.
Предлог-одлука за обезбедување финансиски средства за функционирање на служби за заштита и спасување на подрачјето на општина Охрид во состав на Црвен Крст Охрид.
Предлог-одлука за донесување на Деловник за работа на парципативно тело од областа на урбанизмот.
Предлог- одлука за усвојување на техничка исправка за ГП 3 на Кп 8951/1 во КО Охрид 2, во ДУП за УЗ 9, УБ 9.2 општина Охрид.
Предлог-Одлука за усвојување на техничка исправка за ГП 2.24 од ДУП за УЗ 2, УБ 2.3-опфат 4, општина Охрид, плански период 2010-2015 донесен со Одлука на Советот на општина Охрид бр. 07-6092/37 од 30.06.2014 година.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани