Советниците ќе одлучуваат за нацрт годишните програми

Закажана  четвртата седница на Советот на општина Охрид за ден 06.12.2021 година ( понеделник ) со почеток во 09:00 часот.

 

Советниците ќе одлучуваат за нацрт годишните програми. 

Целиот дневен ред:
Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2022 година.
Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2022 година.
Нацрт-Развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за 2022 – 2024 година.
Нацрт-програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2022 година.
Нацрт-програма за заштита на животната средина и природата за 2022 година.
Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2022 година.
Нацрт-програма за млади и невладини организации за 2022 година.
Нацрт-Годишна програма за активностите на Општина Охрид во областа на основното образованието за 2022 година.
Нацрт- Развојна Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година.
Нацрт-Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 година.
Нацрт –Годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година.
Нацрт-Годишна програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година.
Нацрт- Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 година.
Нацрт-програма за социјална заштита за 2022 година.
Нацрт-програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2022 година.
Нацрт-програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2022 година.
Нацрт-програма за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2022 година.
Нацрт-програма за енергетска ефикасност за 2022 година.
Нацрт-програма за одржување јавна чистота за 2022 година.
Нацрт-програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2022 година.
Нацрт-програма за јавно осветлување за 2022 година.
Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година.
Нацрт-развојна програма за други комунални услуги за 2022-2024 година.
Нацрт-развојна програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 2022 – 2024 година.
Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2022 година.
Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2022 – 2024 година.
Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година.
Нацрт-развојна програма за уредување градежно земјиште за 2022 -2024 година.
Предлог-одлука за утврдување фискална стратегија и развојни програми на Општина Охрид за 2022 година.
Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2022 година.
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 76 и 78 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 136 КО Куратица.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 164 КО Охрид 4.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 183/1 КО Вапила.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 427 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 496 КО Ливоишта.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 594 КО Речица.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1053/5 и 954/1 КО Оровник.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1212 и 1213 КО Велгошти.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1219 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1247 КО Опеница.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1374 и 1372 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1668/2 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1684 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2066 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2399 КО Долно Лакочереј.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2477 КО Лескоец.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2542 КО Долно Лакочереј.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2881/1 КО Охрид 4.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 5882 КО Охрид 4.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 6182/1 КО Охрид 4.
Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 3710 и КП.бр.3709/1 КО Охрид 4.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани