Свикани Собири на граѓани во повеќе месни заедници

Врз основа на Член 82 од Законот за локална самоуправа,Член 106 од Статутот на општина Охрид и Правилата за работа на облаците на месната самоуправа на општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ.

 

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 18:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Плаќе, с. Плаќе. Собирот ќе се одржи во зградата на поранешната општина Косел.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Опеница, с. Опеница.Собирот ќе се одржи во зградата на поранешната општина Косел.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Речица, с. Речица. Собирот ќе се одржи во поранешната зграда на општина Косел.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Куратица, с. Куратица. Собирот ќе се одржи во основното училиште.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Свињишта, с. Свињишта. Собирот ќе се одржи во домот во с. Свињишта.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Завој, с. Завој. Собирот ќе се одржи во домот во с. Завој.
На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Подмоље, с. Подмоље. Собирот ќе се одржи во домот во с. Подмоље.
На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Горно Лакочереј, с. Горно Лакочереј. Собирот ќе се одржи во трпезаријата на црквата Св. Никола во с. Горно Лакочереј.
На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Орман, С. Орман. Собирот ќе се одржи во домот во с. Орман.
На 08.06.2022 (среда) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Долно Лакочереј, с. Долно Лакочереј. Собирот ќе се одржи во просториите на културниот дом во с. Долно Лакочереј.

На собирот ќе се врши избор на Совет на месна заедница.

Заради вршење избор на членови на совет на месна заедница, се повикуваат сите полнолетни лица кои според лична карта имаат живеалиште во горенаведените населени места.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани