Јавен повик за субвенционирање на трошоци за комунални услуги

Општина Охрид ќе врши обезбедување на правото на остварување на социјална
заштита на граѓаните, од средствата на Буџетот на Општина Охрид, во облик на
спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за
граѓаните кои се изложени на социјални ризици.
Субвенционирањето на трошоците за комунални услуги, се однесува за периодот
од 01.01.2023 година, заклучно со 31.12.2023 година.
Согласно програмата за социјална заштита во буџетот на општина Охрид за оваа
намена се предвидени 1.500.000,00 денари.
Вкупниот износ на субвенција ќе изнесува 703,00 денари месечно, за секој корисник на
субвенцијата и ќе биде составен од следните четири компоненети:
• Покривање на трошоците за потрошена вода за пиење до 320 денари за секој
корисник на услугата, односно на субвенцијата;
• Покривање на трошоците за спроведување на отпад до 150 денари за секој
корисник на услугата, односно на субвенцијата;
• Покривање на трошоците за одведување на отпадни и атмосферски води до 150
денари за секој корисник на услугата, односно на субвенцијата;
• Покривање на трошоците за плаќање на гробна такса-гробарина до 83 денари за
секој корисник на услугата, односно на субвенцијата.
Субвенционирање од средствата на буџетот на Општина Охрид ќе можат да користат
лицата кои имаат статус на:
– Корисник на социјална помош;
– Корисник на постојана парична помош;
– Невработено лице подолго од 12 месеци, а доколку корисникот е во брак, тогаш и
неговиот брачен другар да е невработен.
– Лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно
нивниот брачен другар или друг член на семејство е со инвалидитет од најмалку
70% или има тешка болест и истото исклучиво е утврдено од надлежен орган или
комисија – мерката не се однесува на инвалидните лица кои се во работен однос;
Услов за првите три точки од горенаведените категории е: корисниците и нивните
брачни другари да бидат пријавени во Агенцијата за вработување на РМ и активно да
бараат работа;
Услов за четвртата точка е лицата да не се вработени и да не остваруваат приходи
по основ на плата,пензија,дополнителни приходи или слично освен правата кои ги
остваруваат врз основа на нивниот степен на инвалидност. Лицето треба да биде
пријавено во Агенцијата за вработување како невработено инвалидно лице активен
барател на работа. Како тешка болест во оваа категорија се подразбираат малигни и
кардио-васкуларни заболувања.

Целиот јавен повик тука

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани