Фронт 21/42 со јавна молба до  министерката за животна средина

Од иницијативата Фронт 21/42  јавна молба до  министерката за животна средина да сподели за кои урбанистички планови на територијата на Светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион МЖСПП издало негативно мислење.

Ова следува по изјавата на министерката Шукова.

„Кога станува збор за природното наследство, ако се утврдени природни вредности, а во случајот на Охрид се утврдени природни вредности, особено ако е во крајбрежниот појас, ние издаваме негативно мислење, ние никогаш не даваме позитивно мислење“ – изјави пред неколку дена министерката за животна средина Каја Шукова.

Преку допис на социјалните мрежи невладините укажуваат на повеќе урбанистички планови за кои се издадени дозволи и позитивни мислења од министерството за животна средина.

Нивната објава ја пренесуваме во целост:

Од нашето речиси 9-годишно работење на ова подрачје може да издвоиме голем број на планови кои се изработени и/или во процес на донесување токму благодарение на Министерството за животна средина, во случајов ќе ги наведеме само плановите кои предвидуваат урбанизација околу Студенчишко Блато, една од највиталните еколошки жешки точки на Охридското Езеро и Рамсар водно живеалиште од меѓународно значење:
1. Горица Исток, опфат 1 и Горица Исток, опфат 2 – МЖСПП овозможи развој на овие планови со тоа што на општината и издаде Решенија за услови за планирање на просторот;
2. Горица Север и Горица Исток, опфат 1 – плановите може да се реализираат благодарение на позитивните мислења на МЖСПП за Стратешките оцени на влијанието врз животната средина (кои, патем речено, изобилуваат со законски прекршувања и не се во согласност со Планот за управување со Охридскиот Регион);
3. Хотел кај Билјанини извори – ќе може да се гради благодарение на Решението за одобрување на елаборатот, издадено од страна на МЖСПП.
Со сите овие одлуки МЖСПП го крши Законот за управување со Светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион.

Да потсетиме и дека уништувањето на уште една витална област – Св. Наум, истовремено и флагрантно кршење на Законот за заштита на природата, исто така беше овозможено благодарение на МЖСПП, кое даде позитивно мислење за елаборатот за ресторанот „Острово“ и на фирмата и издаде водостопанска согласност.
Посакуваме Министерство кое нема да придонесува кон понатамошното уништување на највредното природно богатство во земјата и навистина ќе ги спроведува своите законски обврски – таквото Министерство ќе го поддржиме со огромно задоволство и сите наши капацитети, пишуваат од Фронт /.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани