Во петок две седници на Советот на општина Охрид

Во петок (28 јули) две седници на советот на општина Охрид. Првата со дневен ред од 39 предлог одлуки а втората советнички прашања.
Советниците ќе одлучуваат за годишните планови за вработување во основните училишта.

Целиот дневен ред :
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООМУ „Методи Патче“- Охрид за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Братство Единство“- Охрид за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Николески“ Лескоец за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Григор Прличев“ – Охрид за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св.Климент Охридски“- Охрид за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св.Наум Охридски“ с. Пештани – Охрид за 2024 година.
Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Христо Узунов“- Охрид за 2024 година.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на бруто плата за вработените во ЈП „Водовод“ Охрид.
Предлог-одлука за задолжување на ЈП „Водовод“ Охрид за изработка на Елаборат за определување граници на заштитни зони околу извориштата за водоснабдување на градот Охрид и околните населени места.
Предлог-програма за измени на програмата други комуналн услуги за 2023 година.
Предлог-програма за измени на програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година.
Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за 2023 година.
Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2023 година.
Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на плоштадите и друг простор во градот и другите населени места.
Предлог-одлука за разрешување и именување член во управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Охрид.
Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Охрид и општина Ресен.
Предлог-одлука за отстапување на времено користење простор на ФК „Св.Троица 2021“ Охрид.
Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на товарно возило – кипер марака „ISUZU“ сопственост на општина Охрид на ЈП „Водовод“ Охрид.
Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на возило – трактор со кабина марка „SOLIS 75 RX“ со цистерна (приколка) за шмукање фекалии – марка „FIMAKS FST 6000“ сопственост на општина Охрид на ЈП Нискоградба Охрид.
Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на возило – трактор со кабина марка „SOLIS 75 RX“ со плуг за чистење снег марка „AGRIMAK“ и соларка марка „YI 200“ сопственост на општина Охрид на ЈП „Охридски комуналец“ Охрид.
Предлог-одлука за прифаќање донација на движни ствари – училишна опрема од Министерство за образование и наука на општина Охрид, наменети за општинските основни училишта.
Предлог-одлука за давање на трајно користење движни ствари – училишна опрема сопственост на општина Охрид на општинските основни училишта.
Предлог-одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Кп.бр.7249/3 КО Охрид 1.
Предлог-одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Кп.бр. 1197/7 КО Велгошти.
Предлог-одлука за одобрување на програмата за изградба на покриено повеќенаменско спортско игралиште на КП 2000/1 КО Лескоец – општина Охрид.
Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границите помеѓу соседни градежни парцели за ГП_3.5 со намена А1-домување во куќи и ГП_12.3.7 со намена А2-домување во згради, во ДУП за УЗ 12, дел од УБ 12.3-опфат 1, КО Охрид 4, општина Охрид со тех.бр.03/22 од Јуни 2023, изработен од ДПУП„Полог проект-про“ ДОО Гостивар.
Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за градежни парцели ГП_58, ГП 2.55, ГП 2.56 И ГП 2.57, во ДУП за 6-та урбана заедница, урбан блок 6.2, опфат 1, општина Охрид со намена А1-домување во куќи, со техн.бр.09/22 од Јули 2023, изработен од друштво за проектирање и градба „СНЕГАР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Охрид.
Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП 2.17 И ГП 7.2.16 со ДУП за УЗ 7, блок 7.2, опфат 2-Охрид, општина Охрид, со техн.бр.0212-05/22 од Јуни 2023, изработен од Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги „ТИПИНГ“ ДООЕЛ Велес.
Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за градежни парцели за ГП 3.37 со намена А2.1-згради за домување со споен ѕид и ГП 2.3.28 со намена А1.3 семејни куќи во низа, споени ѕидови на меѓа од двете страни, во ДУП за УЗ 2, блок 2.3-опфат 2, КО Охрид 3, општина Охрид со тех.бр.79/21-23 од Јуни 2023, изработен од ДУПУ„Полог проект-Про“Гостивар.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 780 и 781/1 КО Косел.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр.35 и 36 на Кп.бр. 869/1 КО Охрид 4.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1385 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2331 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2351/1 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 68/2 КО Велгошти.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 987/18 и 988 КО Оровник.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 8954/1 КО Охрид 2.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани