Општина Вевчани доби тригодишен грант од ПОНТ

Општина Вевчани доби тригодишен грант од ПОНТ

Одржливо управување на заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански Извори е една од главните цели на општина Вевчани. Во таа насока континуирано превземаме мерки и активности за зајакнување на општинските капацитети за заштита и мониторинг на животната средина и унапредување на туристичката инфрастуктура во заштитеното подрачје Вевчански извори.
За таа цел, денес се потпиша тригодишен договор за грант со Фондот за природа Prespa Ohrid Nature Trust – PONT „Преспа-Охрид“ со кој во наредните три години ќе се реализираат активности кои ќе придонесат кон подобрување на условите за заштита и управување со заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански Извори, информира градоначалникот Спасе Кочоски.

Можно е да е слика од 3 луѓе и луѓе студираат

Можно е да е слика од 2 луѓе

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани