Објавени нацрт програмите за 2024 година

Советот на општина Охрид на седницата одржана на 30.11.2023 година ги донесе нацрт програмите и Нацрт буџетот за 2024 година. Се ставаат на јавен увид донесените нацрт документи, се повикуваат сите буџетски корисници, сите невладини организации и здруженија на граѓани како и сите заинтересирани физички и правни лица своите предлози и забелешки по нацрт документите да ги доставуваат до стручните служби на општина Охрид. Јавниот увид трае 10 дена почнувајќи од 01.12.2023 год.

Нацрт програмите 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани