Поставени 10 контејнери за електричен отпад и отпадни батерии

Општина Oхрид во соработка со Друштвото за управување со отпад „Нула Отпад“ од Скопје започа со собирање и селектирање на електричен и електронски отпад и отпадни батерии. За таа цел, на територијата на општината се поставени 10 контејнери за електричен и електронски отпад.

Оваа иницијатива претставува значаен чекор кон заштитата и одржливоста на животната средина, помагајќи во намалувањето на опасниот отпад на улиците и сузбивањето на создавање на диви депонии околу контејнерите. Исто така, селектирањето и правилното одлагање на отпадот, придонесува за зголемување на јавната свест меѓу граѓаните.

На самиот контејнер има инструкции за користење, како и список на дозволени видови на отпад, кои може да се одлагаат во него: батерии, мобилни телефони, мали куќни апарати како миксери, тостери, фенови, мали монитори, статични и преносни компјутери, тастатури, глувчиња, кабли, звучници и други слични уреди. Важно е да напоменеме дека контејнерите не се наменети за комунален отпад, стакло, хартија, пластика, облека и слични материјали.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани