Свикана трисет и седмата седница на Советот на општина Охрид

Свикана триесет и седмата седница на Советот на општина Охрид. Седницата е закажана за  30.01.2024 година (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 36-та седница

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредноста на бодот за пресметка на бруто плата на вработените во ЈП „Водовод“ – Охрид кои имаат статус на административни службеници за 2024 година.
  2. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид со статус на административни службеници за 2024 година.
  3. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за дополнување и изменување на ценовникот на услуги на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид.
  4. Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното земјиште за календарската 2024 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид.
  5. Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште за календарската 2024 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид по катастарски општини.
  6. Предлог-одлука за определување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (објекти) на подрачјето на општина Охрид.
  7. Предлог-одлука за донесување локален акциски план за управување со отпад на општина Охрид за 2024 – 2025 година.
  8. Предлог-план и програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територија на општина Охрид.
  9. Предлог-одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЗ 2, дел од УБ 3 – опфат 5, КО Охрид 3, Oпштина Oхрид, 2014-2029.
  10. Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 2.18 на КП 1298/1 во КО Велгошти во ДУП за дел од МЗ – „15 ти Корпус“ во Охрид, Општина Охрид.
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани