Охридските советници ќе одлучуваат за вредноста на бодот на платите во јавните претпријатија

Свикана  триесет и третата седница на Советот на општина Охрид на ден 04.10.2023 година ( среда ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за работа на групи со поголем, односно помал број деца од законски утврдениот број во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“- Охрид.
Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во Јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид.
Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за згрижување и воспитно образовната работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
Предлог-одлука за разрешување и именување член во Управниот одбор на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид.
Предлог-одлука за разрешување и именување член во Надзорниот одбор на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот во ЈП „Водовод“ Охрид.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид со статус на административни службеници.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на бруто плата на вработените во ЈП Градски Пазар Охрид со статус на административни службеници.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници, давателите на услуги и помошно-техничките лица вработени во ЈП „Градски гробишта“ – Охрид.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид во бруто износ.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење (водоснабдување) на ЈП Водовод Охрид за регулиран период 2024 – 2026 година.
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид за регулиран период 2024 – 2026 година.
Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на опрема за голф терен за вежбалиште за голф сопственост на општина Охрид на ЈП Билјанини извори Охрид.
Предлог-заклучок за усвојување на информацијата за постапка за изработка и донесување ДУП за дел од УЕ 4, дел од УБ 4.4. КО Охрид 4.
Предлог-одлука за утврдување на Нацрт детален урбанистички план за УЗ 2, дел од УБ 2.3 – опфат 5, КО Охрид 3, Општина Охрид.
Предлог-одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели на ГП 7.1.136 со намена А1 – домување во куќи, ГП – 7.1.137 и ГП – 7.1.138 со намена А2 – домување во згради, во ДУП за урбана заедница 7, блок 7.1 Охрид, општина Охрид.
Предлог-одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела од две соседни градежни парцели – ГП 5.1.9 и ГП 5.1.10 од ДУП за Урбана заедница 5 дел од Блок 5.1 Опфат 1, Охрид – Општина Охрид.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 102/1 КО Охрид 4.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 179 КО Косел.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 350/1 КО Коњско.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 668 КО Велестово.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 951/25 и 951/1 КО Оровник.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 958/1, 959/2 и 954/1 КО Оровник.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 958/2, 959/1 и 958/1 КО Оровник.
Предлого-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 970/1 КО Оровник.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 990/2 и 990/3 КО Оровник.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1175 КО Оровник.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1263/1 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1275 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1315/1 КО Долно Лакочереј.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1566/1 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1605/2 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1619 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1831/1, 1831/2 и 1830/2 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2046 КО Велгошти.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2324 и 2425 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2367/1 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2373 КО Охрид 4.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2398/1 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2426 и 2425 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2428, 2430 и 2431 КО Лескоец.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр. 1 стан бр. 5 на кп.бр. 2477/1 КО Коњско.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр. 1 стан бр. 10 на Кп.бр. 2477/1 КО Коњско.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2651/1 КО Долно Лакочереј.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3091 КО Коњско.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3200/1 и 3200/2 КО Коњско.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 5860/1 КО Охрид 4.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 6257/1 КО Охрид 4.
Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 869/22 и Кп.бр 869/1 КО Охрид 4.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани