Паричен надоместок – образовен додаток за студенти кои потекнуваат од семејства со социјален ризик

Општина Охрид, во врска со својата надлежност за социјална заштита за
академската 2023/2024 година ќе додели еднократен паричен надоместок –
образовен додаток за студенти кои студираат надвор од општина Охрид и
потекнуваат од семејства со социјален ризик а се со место на живеење во општина
Охрид.
1. Право на паричен надоместок – образовен додаток
Општи услови:
– да се жители на Општина Охрид;
– да се редовни студенти, запишани во тековната година на универзитетите
во РМ (со одалеченост од најмалку 70 км од општина Охрид);
– да не повторувале година во текот на своето образование;
– да не е корисник на стипендија или кредит од друга инситуција или
компанија;
Напомена: неисполнувањето на сите општи услови заедно е основ за
одбивање на пријавата.
Посебни услови:
– студентот потекнува од многудетно семејство (во семјството има три или
повеќе деца);
– потекнува од еднородителско семејство (предност ќе имаат студентите чиј
што еден родител е починат);
– студентот е дете без родители;
– студентот потекнува од семејство со вкупни примања на родителите до
износот на минимална плата (20.175 денари во нето износ);
– потекнува од семејство во кое и двајцата родители примаат минимална
плата;
– потекнува од семејство приматели на еднократна или постојана парична
помош (гарантирана минимална помош за работно неспособни лица)
– студентот од прва линија во семејството има лице со посебни потреби или
ретки болести;
Напомена: Може да аплицира студент кој исполнува барем еден од посебните
услови, но предност ќе имаат студентите кои исполнуваат два или повеќе од
горенаведените посебни услови.

Повеќе информации тука

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани