Охридскиот пазар ќе набавува унифицирани тезги

Советниците од Советот на општина Охрид, ја одржаа 44 –та седница.

Советниците дадоа зелено светло за Предлог- одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Охрид и општина Центар- Скопје, за Предлог- одлуката за давање на времено користење на недвижен имот- градежно земјиште кое е Градежна парцела 1.2 од ДУП УЗ 13 УБ 13.1, на ЈП „Билјанини Извори“ Охрид и за Предлог- одлуката за прифаќање на иницијативата за размена на градежно земјиште.

На Седницата беа усвоени Предлог- одлуката за измена и дополнување на одлуката за начин на спроведување на постојните урбанистички планови и урбанистичко плански документаци како и за времен прекин на постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени обејкти, бр. 08-3172/3 од 18.03.2020 година и Предлог-измени и дополнувања на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2020-2022.

Беше усвоена и Предлог- одлуката за давање согласност на текстот на Aнекс договор на договорот за ЈПП солемизиран кај Нотар Васил Кузманоски под ОДУ.бр.694/15 за поделба на недвижноста.

Дневниот ред беше надополнет со три точки и тоа Предлог одлука за субвенционирање на ЈП „Градски пазар“ за набавка на унифицирани тезги, Предлог одлука за утврдување на локација за поставување на спомен обележјето на Григор Прличев и Предлог одлука за прифаќање донација на ламинат. Трите предлог одлуки едногласно беа усвоени од советниците.

Со исцрпување на дневниот ред заврши 44. седница на Советот на општина Охрид.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани