Туристичка валоризација и заштита на Белчишкото блато

Во Општина Дебрца се одржа обука за зачувување и одржлив развој на Белчишко Блато (Сини Вирој).

Обуката е во рамките на проектот Подобрување на управувањето и одржливо користење на Белчишко Блато (Сини Вирој), кој го спроведува здружението „Екотуризам 2016“ и канцеларијата на UNDP, Скопје а финансиран од ЕУ со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање.

На обуката присуствуваа претставници од општина Дебрца и засегнати чинители од областа на блатото. Проектниот раководител Ѓоко Зороски  истакна дека општината го трасира патот за прогласување на блатото за заштитено подрачје.


За тоа како се селектираат потенцијални Натура 2000 подрачја и предизвици и бенефити од европската мрежа Натура 2000 во контекст на земјоделството, шумарството, сточарството и туризмот, говореше експертот Богољуб Стеријовски. За земјоделските практики за одржливо управување со земјиштето и користење на природните ресурси во областа на блатото, стручно предавање одржа проф. д-р Сузана Јордановска.
Обуката е дел од проектните активности кои меѓу другото опфаќаат изградба на туристичка инфраструктура на блатото, мониторинг на заштитени видови од флората и фауната од блатото, изработка на студии, документарен филм, веб страница и кампања за придобивките од Белчишкото Блато од туристички и истражувачки активности.

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани