Објавен јавен оглас за вршење сезонски превоз на патници

За добивање на дозволи за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници
1.Предмет на овој оглас е доделување на дозволи за вршење на дополнителен
сезонски превоз на патници во летниот период за:
20 пакет линии со утврдено време и место на поаѓање за период од 01.07.2024
до 31.08.2024 година за следните релации:
1. Охрид-Славија(Св.Стефан)-Охрид;
2. Охрид-Лагадин-Охрид и
3. Охрид-Градиште-Охрид.
Јавниот оглас, Пакет линиите и останатата документација потребна за учество на
овој оглас може да се повлечат електронски од веб страната на Општина Охридohrid.gov.mk.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани