Стрезо Стаматоски нов директор на Центарот за култура Охрид

Министерството за култура на Република Македонија донесе решение за разрешување на Горан Стојановски од функцијата директор на Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ – Охрид. За врш

ител на должноста директор во оваа установа е назначен актерот Стрезо Стаматовски.

Од Министерството за култура објаснуваат дека според наодите на инспекциските служби, директорот на установата не го усогласил работењето согласно со законските одредби и Статутот на установата.

Понатаму, спротивно на Законот за култура, директорот не спровел постапка за реаудиција за вработените уметници-актери.

Освен тоа, спротивно на Законот за работните односи, немал воведено електронски систем за евиденција на работното време за вработените во установата.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани