Закупнината за поставување урбана опрема пред охридсите советници

За висината на закупнината ќе се дискутира на 39 -та седница на Советот на општина Охрид.

Седницата е предвидена на 26.02.2020 во 9:00 часот а на днневен ред на седницата на Советот на општина Охрид се 15 точки кои во продолжение ви ги пренесуваме во целост:
Предлог – одлука за усвојување на стратегијата за родова еднаквост во општина Охрид за 2020.
Предлог Одлука за аплицирање на проект „ALTERNATIVE THEMATIC EXPERIENCES ROUTES“ во рамки на програмата INTEREG IPA програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Република Северна Македонија.
Предлог Одлука за аплицирање на проект „LAKE ECOTOURISM NETWORK BETWEEN MUNICIPALITIES AND ORGANIZATIONS“ во рамки на програмата INTEREG IPA програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Република Северна Македонија.
Предлог Одлука за прифаќање донација нa црковни предмети за ново изградената црква Воведение на пресвета Богородица – Пречиста во нас. Рача.
Предлог Одлука за пренесување на правото на користење на канцелариски мебел сопственост на општина Охрид на ОУ “Григор Прличев“ – Охрид.
Предлог – Одлука за пренесување на правото на користење на канцелариски мебел сопственост на општина Охрид на ОУ “Христо Узунов“ – Охрид.
Предлог – Одлука за пренесување на правото на користење на канцелариски мебел сопственост на општина Охрид на ЈП “Билјанини Извори” – Охрид
Предлог – Одлука за пренесување на правото на користење на канцелариски мебел сопственост на општина Охрид на ЈП Градски Пазар – Охрид
Предлог – Одлука за пренесување на правото на користење на канцелариски мебел соптвеност на општина Охрид на ЈП ”Охридски Комуналец” – Охрид.
Предлог – Одлука за пренесување на правото на користење на канцелариски мебел сопственост на општина Охрид на СВР Охрид.
Предлог Одлука за утврдување на висината на надоместокот (закупнината) за поставување Урбана опрема во општина Охрид за 2020 година.
Предлог – Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Нискоградба Охрид“-Охрид со статус на административни службеници за 2020 година.
Предлог- Одлука за именување членови во надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП ВОДОДВОД Охрид
Предлог – Одлука за давање согласност на одлуката за донесување на статутот на ЈП ВОДОВОД Охрид.

 

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани